Afspraak voor toelichting bij het Urgentiebureau

Als het Urgentiebureau de aanvraag, alle bijbehorende stukken en de behandelkosten heeft ontvangen wordt u in de meeste gevallen uitgenodigd voor een informatief gesprek met een medewerker van het urgentiebureau. U kunt dan zelf vertellen wat uw probleem is. Natuurlijk mag u ook iemand meenemen voor hulp.

Aanvullend – medisch – onderzoek

De medewerker die uw aanvraag behandelt kan na het gesprek met u overleggen met (hulp)verlenende instanties. Dat doen we alleen met uw toestemming.
Als er medische problemen zijn waarvoor geen oplossing mogelijk is in de huidige woonsituatie dan kan een onafhankelijk medisch advies nodig zijn.
In dat geval krijgt u een afspraak met een onafhankelijk arts die over uw woonsituatie adviseert op basis van uw medische problemen.

Behandeling in de Urgentiecommissie

Als het onderzoek naar uw situatie is afgerond maakt de medewerker van het Urgentiebureau daar een rapport over. Daar hoort ook het medisch advies bij.
Het complete rapport wordt besproken in een vergadering van de Regionale Urgentiecommissie. Deze commissie adviseert het college van Burgemeester en Wethouders of uw aanvraag wel of niet voor een urgentie in aanmerking kan komen. Dat doet de commissie aan de hand van de Regionale Huisvestingsverordening.

Besluit

De directeur van de regio Gooi en Vechtstreek neemt namens het college van Burgemeester en Wethouders van de regiogemeente waar u woont een besluit over het advies van de Urgentiecommissie. U krijgt hierover schriftelijk bericht. Dat moet gebeuren binnen acht weken nadat de urgentieaanvraag in behandeling is genomen.
Als het niet lukt uw aanvraag binnen die tijd af te handelen ontvangt u daarover een bericht.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw urgentieaanvraag, dan kunt u binnen zes weken nadat u het heeft ontvangen een bezwaar en beroep procedure starten. Een gemotiveerd bezwaar moet schriftelijk ingediend worden bij de regiogemeente waar u woont of de regiogemeente waar het woonprobleem is ontstaan. Dat staat ook in het besluit vermeld.
Woont u buiten de regio Gooi en Vechtstreek dan kunt u het bezwaar indienen bij de gemeente Hilversum.