In 2024 worden er 30 sociale huurwoningen in de gemeente Hilversum en 10 sociale huurwoningen in de gemeente Gooise Meren met voorrang aangeboden aan mensen die een cruciaal beroep uitoefenen én voldoen aan de gestelde eisen.

Bij deze regeling gaat het uitsluitend om werknemers met een uitvoerende functie. Werknemers met een werk-leertraject komen niet in aanmerking voor de voorrangsregeling. Woningzoekende moet dus echt al bevoegd zijn. Met deze regeling willen we voor starters met cruciale beroepen een betere positie op de woningmarkt creëren zodat het beter lukt om hen te binden en te behouden voor cruciale posities in de zorg, onderwijs of bij de politie.

Dit experiment treedt in werking vanaf 1 januari 2024 en heeft een looptijd van 1 jaar. De werking van het experiment wordt aan het einde van de looptijd geëvalueerd om te bepalen of en zo ja hoe de voorrangsregel wordt voortgezet en ingebed in de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek.

Om u te registreren als woningzoekende met een cruciaal beroep zijn eenmalige kosten verbonden (€ 25,= prijspeil 2024). Daarnaast dient er gebruik gemaakt te worden van de werkgeversverklaring van onze website. De werkgeversverklaring is hier onder te downloaden.

Na registratie krijgt u in uw zoekprofiel in WoningNet de mogelijkheid om met voorrang te reageren op sociale huurwoningen die met voorrang voor cruciale beroepen worden aangeboden. Let op! U kunt enkel reageren op woningaanbiedingen in de gemeente waar u werkzaam bent.

Voorrang Cruciale Beroepsgroepen

 1. U bent werkzaam in het onderwijs met een uitvoerende functie in de gemeente Hilversum of de gemeente Gooise Meren:
  Een bevoegde leerkracht (PO) of docent (VO, eerste of tweedegraads) in het primair- of voortgezet onderwijs.
 2. U bent werkzaam bij de politie met een uitvoerende functie in de gemeente Hilversum:
  Een persoon werkzaam in de operationele sterkte bij de politie-eenheid Hilversum die een functie heeft welke volgens het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie tot de Uitvoering wordt gerekend
 3. U bent werkzaam in de zorg met een uitvoerende functie in de gemeente Hilversum:
  Een bevoegde medewerker die directe zorg of ondersteuning verleent aan patiënten en cliënten;

 • Uw werkgever ondersteunt de aanvraag door middel van een werkgeversverklaring.
 • U bent in loondienst bij een werkgever in de gemeente Hilversum of de gemeente Gooise Meren en heeft uitvoerende taken die u voor u functie verricht in Hilversum of Gooise Meren.
 • U heeft een arbeidscontract voor de duur van minimaal 1 jaar en van minstens 19 uur per week.
 • U staat ingeschreven bij WoningNet Gooi en Vechtstreek.

Tevens dient 1 van deze 3 woonsituaties van toepassing te zijn:

 1. Uw tijdelijke huurcontract loopt af en daarom moet u binnen 1 jaar de woonruimte verlaten.
 2. U beschikt enkel over woonruimte gelegen buiten de regio Gooi en Vechtstreek, waarbij afstand tot werk minimaal 15 km hemelsbreed is.
 3. U heeft geen zelfstandige woonruimte. Zelfstandig betekent met eigen voordeur, keuken, toilet en badkamer.

In totaal worden er voor dit experiment 30 sociale huurwoningen in Hilversum en 10 sociale huurwoningen in Gooise Meren over het jaar gespreid aangeboden via WoningNet waarop alleen woningzoekenden met een toegewezen ‘voorrang-voor-cruciale-beroepen’ status kunnen reageren.

De woningcorporaties De Alliantie, Dudok Wonen en G&O hebben onderling een verdeling gemaakt hoeveel woningen ze hiervoor gaan aanbieden via Woningnet.

U moet zelf dit aanbod bij WoningNet in de gaten houden en -indien er een voor u passende woning bij zit-  ook zelf reageren op deze woningen.

De aangeboden woningen met voorrang voor cruciale beroepen vallen op door het VCB logo in de advertentie bij het woningaanbod op WoningNet.

Na registratie krijgt u in uw zoekprofiel in WoningNet de mogelijkheid om met voorrang te reageren op sociale huurwoningen die met voorrang voor cruciale beroepen worden aangeboden. U moet zelf dit aanbod bij WoningNet in de gaten houden en -indien er een voor u passende woning bij zit-  zelf reageren op deze woningen.

Via WoningNet vindt er vervolgens een automatische loting plaats onder degenen die gereageerd hebben op de geadverteerde woning.

De woningcorporatie, die de woning heeft aangeboden, screent in eerste instantie de kandidaten, die na bezichtiging hebben aangegeven de woning te willen. Zij toetsen op passendheid, op basis van de Basisregistratie Personen, de inkomensverklaring/ het inkomen en de omvang van het contract.

De eerste kandidaat wordt, bij goedkeuring door de woningcorporatie, gescreend door het Regionaal Urgentiebureau Gooi en Vechtstreek of diegene daadwerkelijk aan de voorwaarden voldoet die worden gesteld aan voorrang cruciale beroepsgroepen.

Zodra u daadwerkelijk bent geselecteerd voor een sociale huurwoning dient u bij de toetsing van de voorwaarden binnen 48 uur de volgende bewijsstukken te kunnen overhandigen:

 • Uw arbeidsovereenkomst;
 • Een recente verklaring van uw werkgever waaruit blijkt dat u een sociale huurwoning in de gemeente Hilversum/ Gooise Meren nodig heeft in het belang van het goed kunnen (blijven) uitoefenen van uw beroep.
 • Uw functiebeschrijving;
 • Een recente Inkomensverklaring van u en uw eventuele medehuurders (gratis op te vragen bij de belastingdienst via 0800 – 0543 of te downloaden op de website van Mijn Belastingdienst);
 • Wanneer u woont in de gemeente Hilversum/ Gooise Meren: uw kamerhuurovereenkomst of een andere overeenkomst, waaruit blijkt dat u een onzelfstandige woonruimte bewoont;
 • Wanneer u buiten de gemeente Hilversum/ Gooise Meren woont: een uittreksel Basisregistratie Personen. Het uittreksel dient uw adreshistorie te bevatten.

Afhankelijk van de situatie kan er nog aanvullende informatie opgevraagd worden door het Urgentiebureau om de registratie zorgvuldig te beoordelen.

Na goedkeuring van de woningcorporatie en het Regionaal Urgentiebureau Gooi en Vechtstreek zal uw werkgever benaderd worden voor de verrekening van de bemiddelingskosten (€ 75,= prijspeil 2024) en kan de kandidaat de woning accepteren.

Als de benodigde informatie niet tijdig wordt aangeleverd of anderzijds niet wordt voldaan aan de voorwaarden dan zal de volgende kandidaat benaderd worden.

Mocht blijken dat u niet voldoet of in de nabije toekomst gaat voldoen aan de voorwaarden dan kan u uitgesloten worden van deelname aan deze voorrangsregel.

FAQ

Nee, voor deze regeling is passend toewijzen van kracht.

Vanaf 1 januari 2016 zijn woningcorporaties wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen. Dit betekent dat sociale huurwoningen alleen mogen worden verhuurd aan woningzoekenden met een inkomen en gezinssamenstelling die volgens de wet past bij de huurprijs.

Nee,  er is een arbeidscontract nodig voor de duur van minimaal 1 jaar en van minstens 19 uur per week.

Nee, de behandelkosten dienen tegelijkertijd met de aanvraag per iDEAL betaald te worden.

Nee, de werkgeversverklaring dient tegelijkertijd met de aanvraag ingediend te worden.

Toelating tot deze voorrangsregeling is geen garantie op een huurwoning. Er zijn mogelijk meer aanvragen dan beschikbare woningen.
Het is daarom verstandig om zelf actief te blijven zoeken naar een woning.

Contact

Ondervindt u problemen met het doen van uw melding?
Neem contact met ons op door te mailen naar crucialeberoepen@regiogv.nl